Obsah

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023   Zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Žďár nad Metují se uskuteční 

v úterý 3.května 2022 v čase od 9:00 - 15:30 hodin. 

V této době může zákonný zástupce předat Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání buď:

  • OSOBNĚ v MŠ vedoucí učitelce ,
  • v zalepené obálce s nápisem Zápis do MŠ vhodit do poštovní schránky MŠ nebo ZŠ
  • poštou na adresu Základní  škola a Mateřská škola Žďár nad Metují, 549 55 Žďár nad Metují 73 
  • elektronicky - ale pouze s platným certifikovaným podpisem ( oskenovaný podpis nestačí ) - a to buď e-mailem nebo do datové schránky - cnxmurm

Zákonný zástupce při přihlašování doloží:

- Přihlášku k předškolnímu vzdělávání ( ke stažení v příloze pod textem) potvrzenou dětským lékařem.

- Rodný list dítěte - stačí kopie.

-Vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky)

-Občanský průkaz k ověření totožnosti.

 

V případě, že se zákonný zástupce nemůže v den zápisu dostavit osobně, je povinen dodatečně umožnit ověření totožnosti, zpravidla do 10 dnů od doručení přihlášky.

 

Platné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou zaevidovány v pořadí, v kterém byly přijaty, při přijímání budou rozhodovat platná kritéria v tomto pořadí :

–        děti s povinným předškolním vzděláváním  a děti, kterým byl schválen odklad                       školní docházky

–        děti s místem trvalého pobytu v obci Žďár nad Metují

–        děti, podle věku od nejstarších po nejmladší

–        děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší

Nemáte-li možnost tisku, můžete si přihlášky vyzvednout v MŠ .

O přijetí dítěte do mateřské školy, případně o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole, rozhoduje  ředitel školy. Platí : 

Dítě je přijato na zkušební dobu 3 měsíců, pokud se bude jevit jako způsobilé, bude vydáno nové rozhodnutí o přijetí.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách pod přidělenými registračními čísly (beze jmen). Čísla budou přidělena v den zápisu. Každý z žadatelů obdrží v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30ti dnů, Rozhodnutí, a to buď osobním převzetím nebo poštou.

Zápis do mateřské školy 2022-2023 (435.5 kB)

Žádost o přijetí do MŠ (876.25 kB)

Žádost o přijetí do MŠ (84 kB)